Visie GOW Welzijnswerk

Het kan elk mens overkomen: hulpbehoevend worden en daardoor zorg en/of ondersteuning nodig hebben om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Waar het zover komt, ontstaat een hulpvraag. De participatiesamenleving verwacht van mensen dat ze eerst proberen de vraag zelf of met hulp van mantelzorgers (familie, buren, vrienden, vrijwilligers) in te vullen. Formele zorg door professionals is pas aan de orde wanneer inzet van deze ‘informele zorg’ niet mogelijk blijkt of de hulpvraag slechts gedeeltelijk kan invullen. Het belang van informele zorg neemt dus toe.

Wanneer kwetsbare mensen een hulpvraag hebben, heeft het GOW Welzijnswerk op verschillende momenten een rol. Allereerst krijgt zij signalen over hulpvragen vaak vroeg door dankzij goede contacten in de dorpen. We stemmen de hulpvraag vervolgens snel af met onze (gemeentelijke) opdrachtgevers.

Op het moment dat mantelzorgers bij ons in beeld komen, kunnen we hen individueel ondersteunen met praktische adviezen en tijdelijke verlichting van de mantelzorgtaak. Zo willen we voorkomen dat de zorg die zij geven een last wordt. Ook spelen we in op ontwikkelingen die onze cliënten raken. Informele zorg is namelijk niet altijd toereikend. We weten wanneer professionele hulp gewenst is en kunnen formele en informele zorg goed op elkaar afstemmen. In deze rol dragen we bij aan het welzijn van de kwetsbare mens.

Daarnaast zijn we er voor vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare mensen. We mobiliseren hen, brengen hen in contact met cliënten om de hulpvraag in te vullen en geven hen advies, professionele ondersteuning en coaching. Ook stimuleren we het ontwikkelen van deskundigheid. Dit geldt zowel voor vrijwilligers van onze eigen diensten als die van andere organisaties.

Het GOW Welzijnswerk is een actieve en betrokken partij in lokale en regionale samenwerkingsverbanden binnen het zorg- en welzijnsveld. Samen met de partners proberen we te voorkomen dat mensen in een (te) laat stadium met hulpvragen komen. Binnen de samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen we ook de vrijwilligers. We gebruiken onze kennis van cliënten optimaal om nieuwe diensten in de markt te zetten, bestaande diensten te optimaliseren en gezamenlijk activiteiten te organiseren. Alles met als doel de informele zorg te versterken!

Missie GOW Welzijnswerk

Het GOW Welzijnswerk wil het welzijn van kwetsbare mensen verbeteren door hun zelfredzaamheid te versterken, waardoor zij kunnen (blijven) meedoen in de samenleving.

Ons motto is: ‘Ondernemend en verbindend’.